۱۳۹۸/۰۷/۲۰

ورید های ریوی

Pulmonary veins: Are the veins that transfer oxygenated blood from the lungs to the heart :ورید های ریوی سیاهرگ هایی هستند که خون اکسیژن دار را […]