ورید کوبیتال میانی

۱۳۹۸/۱۰/۱۵

ورید کوبیتال میانی

Medial cubital vein: Is a superficial vein that connects the basilic and cephalic veins :ورید کوبیتال میانی ورید سطحی است که وریدهای سفالیک و بازیلیک را […]