۱۳۹۸/۰۶/۰۲

پریئوستئوم

Periosteum: The membrane of connective tissue that invests all bones except at the articular surfaces :پریئوستئوم پرده ای از بافت پیوندی که تمامی استخوان ها به […]