۱۳۹۹/۰۲/۰۷

پوبیس

Pubis : Is the ventral and anterior bone of the three principal bones composing either half of the pelvis :پوبیس استخوان قدامی در بین سه استخوان […]