۱۳۹۹/۰۶/۲۶

پیشابراه

Urethra: Is a tube that connects the urinary bladder to the urinary meatus :پیشابراه لوله ای است که مثانه را به سوراخ ادراری متصل می کند