۱۳۹۹/۰۶/۲۷

چین های معدی

Gastric folds: Are coiled sections of tissue that exist in the mucosal and submucosal layers of the stomach قسمت های پیچ خورده ی بافت هستند که […]