۱۳۹۹/۰۶/۲۶

کالیکس مینور

Minor calyx : The minor calyces surround the apex of the renal pyramids : کالیکس مینور کالیکس های کوچک رأس هرم های کلیوی را احاطه می […]