کوندیل خارجی استخوان ران

۱۳۹۹/۰۲/۰۷

کوندیل خارجی استخوان ران

Lateral condyle: Is one of the projections on lateral side of the lower extremity of femur :کوندیل خارجی یکی از برآمدگی ها در قسمت خارجی انتهای […]