کوندیل داخلی استخوان ران

۱۳۹۹/۰۲/۰۷

کوندیل داخلی استخوان ران

Medial condyle: Is one of the projections on medial side of the lower extremity of femur :کوندیل داخلی یکی از برآمدگی ها در قسمت داخلی انتهای […]