۱۳۹۹/۰۳/۰۲

گردن آناتومیک

Anatomical neck :A narrow groove separating the head of the humerus from the two tubercles گردن آناتومیک: ناودان کم عمقی که سر بازو را از دو […]