۱۳۹۹/۰۴/۲۸

گردن دنده

Neck of rib : Is the flattened part that extends laterally from the head :گردن دنده بخش پهنی است که از سر دنده به سمت خارج […]