۱۳۹۹/۰۸/۰۶

گردن رادیوس

Neck of radius : Constricted part below head گردن رادیوس: بخش باریکی که پایین سر قرار دارد