دهانه بزرگ سیاهرگ فوقانی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
لیمبوس حفره ی بیضی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

حفره ی بیضی


Fossa ovalis:
Is a depression in the right atrium of the heart, at the level of the interatrial septum. The fossa ovalis is the remnant of a thin fibrous sheet that covered the foramen ovale during fetal development

:حفره ی بیضی
یک فرورفتگی در دهلیز راست قلب، در سطح دیواره ی بین دهلیزی است. حفره ی بیضی باقی مانده ی یک ورقه ی نازک فیبروزی است که سوراخ بیضی را در طول دوران تکامل جنینی میپوشاند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *