شیار دهلیزی-بطنی راست
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
شیار بین بطنی قدامی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

شیار دهلیزی-بطنی چپ


Left AV sulcus:
Originates posterior to the pulmonary trunk, and travels inferiorly separating the left atrium and left ventricle

:شیار دهلیزی-بطنی چپ
از قسمت خلفی تنه ی پولمونری شروع می شود و به سمت پایین حرکت کرده و دهلیز چپ را از بطن چپ جدا می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *