ستیغ فوق بطنی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
دهلیز آئورت
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

دریچه ریوی


Pulmonary valve :
Is the semilunar valve of the heart that lies between the right ventricle and the pulmonary artery and has three cusps

:دریچه ریوی
دریچه هلالی شکلی در قلب است که بین بطن راست و شریان ریوی قرار داشته و سه لت دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *