گوشک راست
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
بطن چپ
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

بطن راست


Right ventricle:
Is the chamber within the heart that is responsible for pumping oxygen-depleted blood to the lungs

:بطن راست
یکی از حفره های داخل قلب است ک مسئول پمپ کردن خون کم اکسیژن به سمت ریه ها است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *