عضله مایل داخلی شکم
۱۳۹۹/۰۷/۲۳
عضله ایلیاکوس
۱۳۹۹/۰۷/۲۳

عضله عرضی شکمTransverse abdominis muscle

عضله عرضی شکم

Origin : Lower 6 ribs, thoracolumbar fascia, anterior 3/4 of the iliac crest, lateral 1/3 of inguinal ligament

ابتدا :شش دنده ی تحتانی، فاسیای توراکولومبار، سه چهارم قدامی ستیغ ایلیاک، یک سوم خارجی رباط اینگوینال

Insertion : Linea alba, pubic crest and pecten of the pubis

انتها : لینا آلبا، ستیغ پوبیس و پکتن پوبیس

Innervation : Intercostal nerves 7-11, subcostal, iliohypogastric and ilioinguinal nerves

عصب دهی: اعصاب بین دنده ای ۷-۱۱، عصب ساب کوستال، اعصاب ایلیوهیپوگاستریک و ایلیواینگوینال

Function :Helps to compress the ribs and viscera, providing thoracic and pelvic stability

عملکرد : کمک به فشرده کردن دنده ها و احشا، ثبات قفسه سینه و لگن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *