عضله سوپیناتور
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله بازکننده کوتاه شست
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله دور کننده دراز شستAbductor pollicis longus muscle :

:عضله دور کننده دراز شست

Origin: The lateral part of the posterior surface of the body of the ulna, interosseous membrane, posterior surface of the middle third of the body of the radius, and

مبداء: قسمت خارجی سطح خلفی تنه اولنا، غشا بین استخوانی، سطح خلفی یک سوم میانی رادیوس

Insertion:Base of metacarpal bone

انتها: قاعده استخوان متاکارپال

innervation: Posterior interosseous nerve (deep branch of radial nerve)

عصب دهی: عصب بین استخوانی خلفی (شاخه عمقی عصب رادیال)

Function: Abduction of the thumb and extension of the first carpo-metacarpal joint

عملکرد: دور کردن انگشت شست و باز کردن اولین مفصل کارپومتاکارپال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *