گلنوئید لابروم (رباط گلنوئید)
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
رباط تراپزوئید
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

رباط کوراکوآکرومیالCoracoacromial ligament:
Is a strong triangular band, extending between the coracoid process and the acromion. It is attached, by its apex, to the summit of the acromion just in front of the articular surface for the clavicle; and by its broad base to the whole length of the lateral border of the coracoid process

:رباط کوراکوآکرومیال
یک باند قوی مثلثی است که بین زائده کوراکویید و آکرومیون کشیده شده است. این رباط از طریق راس خود درست در جلوی سطح مفصلی متعلق به ترقوه به راس آکرومیون متصل است و به وسیله قاعده پهن خود به تمام طول کنار خارجی زائده کوراکوئید متصل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *