عضله بازکننده کوتاه شست
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله دور کننده کوتاه شست
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله بازکننده دراز شست


Extensor pollicis longus muscle :

:عضله بازکننده دراز شست

Origin:The posterior surface of the lower third of ulna and interosseous membrane

مبداء:سطح خلفی یک سوم تحتانی اولنا وغشا بین استخوانی

Insertion:Base of distal phalanx of the thumb

انتها: قاعده بند دیستال انگشت شست

innervation:Posterior interosseous nerve (deep branch of radial nerve)

عصب دهی: عصب بین استخوانی خلفی (شاخه عمقی عصب رادیال)

Function:Extends all joints of the thumb: carpometacarpal, metacarpophalangeal and interphalangeal

عملکرد:باز کردن تمام مفاصل شست : کارپومتاکارپال، متاکارپوفالانژیال ، اینترفالانژیال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *