عضله دور کننده انگشت کوچک
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضلات لومبریکال
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله خم کننده کوتاه انگشت کوچک


Flexor digiti minimi brevis muscle :

:عضله خم کننده کوتاه انگشت کوچک

Origin: Hook of hamate and flexor retinaculum

مبداء: قلاب استخوان همیت و فلکسور رتیناکولوم

Insertion:Base of the proximal phalanx of the little finger

انتها:قاعده بند پروگزیمال انگشت کوچک

innervation: Ulnar nerve (deep branch)

عصب دهی:عصب اولنار (شاخه عمقی)

Function: Flexes the little finger

عملکرد: خم کردن انگشت کوچک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *