عضله خم کننده سطحی انگشتان
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله خم کننده دراز شست
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله خم کننده عمقی انگشتانFlexor digitorum profundus muscle :

:عضله خم کننده عمقی انگشتان

Origin:Upper 3/4 of the anterior and medial surfaces of the body of the ulna, interosseous membrane and deep fascia of the forearm

مبداء:سه چهارم فوقانی سطوح قدامی و داخلی اولنا، غشا بین استخوانی و فاسیای عمقی ساعد

Insertion:Base of distal phalanges of the four medial fingers

انتها: قاعده بند انگشت دیستال ۴ انگشت داخلی

innervation: The medial half is innervated by the ulnar nerve. The lateral half is innervated by the anterior interosseous branch of the median nerve

عصب دهی:نیمه داخلی توسط عصب اولنار و نیمه خارجی توسط شاخه بین استخوانی قدامی عصب مدین عصب دهی می شود

Function: Flexes distal interphalangeal joints at the 4 medial fingers, then secondarily flexes proximal interphalangeal and metacarpophalangeal joints at the 4 medial fingers and wrist

عملکرد:خم کردن مفاصل اینترفالانژیال دیستال ۴ انگشت داخلی سپس به صورت ثانویه خم کردن مفاصل اینترفالانژیال پروگزیمال و متاکارپوفالانژیال ۴ انگشت داخلی و مچ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *