عضله گرد بزرگ
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله سینه ای کوچک
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله سینه ای بزرگ


Pectoralis major muscle :

:عضله سینه ای بزرگ

Origin:Clavicular head: Anterior surface of the medial clavicle
Sternocostal head: Anterior surface of the sternum, the superior six costal cartilages and the aponeurosis of the external oblique muscle

مبداء:سر ترقوه ای: سطح قدامی نیمه داخلی ترقوه
سر جناغی دنده ای: سطح قدامی جناغ، غضروف های دنده ای۶ دنده اول و آپونوروزعضله مایل خارجی

Insertion:Intertubercular sulcus of the humerus

انتها: ناودان بین تکمه ای بازو

innervation:Lateral and medial pectoral nerves

عصب دهی: اعصاب سینه ای داخلی و خارجی

Function:Adducts and medially rotates the upper limb, and draws the scapula anteroinferiorly

عملکرد:نزدیک کردن و چرخش به داخل اندام فوقانی و کشیدن کتف به جلو و پایین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *