۱۳۹۸/۰۲/۰۲

عضله بالاکشنده لب فوقانی

Levator labii superior muscle : :عضله بالاکشنده لب فوقانی Origin: Infra-orbital margin of the maxilla مبدا: لبه تحت کاسه چشمی فک بالا Insertion: Skin of the […]
۱۳۹۸/۰۲/۰۲

عضله بوکسیناتور

Buccinator muscle : :عضله بوکسیناتور Origin: Alveolar processes of the maxilla and mandible at the region of the 1st and 2nd molar teeth, and from the […]
۱۳۹۸/۰۲/۰۲

عضله حلقوی دور چشم

Orbicularis occuli muscle : :عضله حلقوی دور چشم Origin: Frontal bone, medial palpebral ligament, lacrimal bone مبدا: استخوان پیشانی، رباط پلکی داخلی، استخوان اشکی Insertion: Lateral […]
۱۳۹۸/۰۲/۰۲

عضله حلقوی دهان

Orbicularis oris muscle : :عضله حلقوی دهان Origin:Mid-line of the mandible and maxilla مبدا :خط میانی فک تحتانی و فوقانی Insertion:Into the tissues of the upper […]
۱۳۹۸/۰۲/۰۲

بخش چشمی عضله حلقوی چشم

Orbital part of orbicularis occuli muscle : :بخش چشمی عضله حلقوی چشم Origin: Medial palpebral ligament ابتدا: رباط پلکی داخلی Insertion: Run around the orbital opening […]
۱۳۹۸/۰۲/۰۲

بخش پلکی عضله حلقوی چشم

Palpebral part of orbicularis occuli muscle : :بخش پلکی عضله حلقوی چشم Origin: Medial palpebral ligament مبدا: رباط پلکی داخلی Insertion: Lateral palpebral ligament انتها: رباط […]