۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله بازکننده انگشتان

Extensor digitorum muscle : :عضله بازکننده انگشتان Origin: : Lateral epicondyle of humerus مبداء: اپیکوندیل خارجی بازو Insertion:Extensor hood of each medial four finger انتها: کلاهک […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله اکستنسور کارپی رادیالیس برویس

Extensor carpi radialis brevis muscle : :عضله اکستنسور کارپی رادیالیس برویس Origin: Lateral epicondyle of humerus مبداء: اپیکوندیل خارجی بازو Insertion:Base of metacarpal bones II and […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله اکستنسورکارپی رادیالیس لونگوس

Extensor carpi radialis longus muscle : :عضله اکستنسور کارپی رادیالیس لونگوس Origin: Supracondylar ridge of humerus مبداء: ستیغ سوپراکوندیلار بازو Insertion:Base of metacarpal bones II and […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله براکیورادیالیس

Brachioradialis muscle : :عضله براکیورادیالیس Origin:Upper 2/3 of thelateral supracondylar ridge of humerus مبداء:دو سوم فوقانی ستیغ سوپراکوندیلار خارجی بازو Insertion:Base of styloid process of radius […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله درون گرداننده مربعی

Pronator quadratus muscle : :عضله درون گرداننده مربعی Origin: Anterior surface of the ulna مبداء:سطح قدامی اولنا Insertion:Anterior surface of the radius انتها:سطح قدامی رادیوس innervation: […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله خم کننده دراز شست

Flexor pollicis longus muscle : :عضله خم کننده دراز شست Origin: Anterior surface of the radius, and surrounding interosseous membrane مبداء: سطح قدامی رادیوس و غشا […]