۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله دندانه ای قدامی

Serratus anterior muscle : :عضله دندانه ای قدامی Origin:Lateral aspects of ribs 1-8 مبداء:سطح خارجی دنده های ۸-۱ Insertion:Costal (rib facing) surface of the medial border […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله سینه ای کوچک

Pectoralis minor muscle : :عضله سینه ای کوچک Origin:۳rd-5th ribs near the costochondral junction مبداء:دنده های ۳ تا ۵ نزدیک محل اتصال دنده و غضروف Insertion:Coracoid […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله سینه ای بزرگ

Pectoralis major muscle : :عضله سینه ای بزرگ Origin:Clavicular head: Anterior surface of the medial clavicle Sternocostal head: Anterior surface of the sternum, the superior six […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله گرد بزرگ

Teres major muscle : :عضله گرد بزرگ Origin:Posterior surface of the inferior angle of the scapula مبداء:سطح خلفی زاویه تحتانی کتف Insertion:Medial lip of the intertubercular […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله گرد کوچک

Teres minor muscle : :عضله گرد کوچک Origin:Posterior surface of the scapula مبداء:سطح خلفی کتف Insertion:Greater tubercle of the humerus انتها:تکمه بزرگ بازو innervation:Axillary nerve عصب […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله تحت خاری

Infraspinatus muscle : :عضله تحت خاری Origin:Infraspinous fossa of the scapula مبداء:حفره تحت خاری کتف Insertion:Greater tubercle of the humerus انتها: تکمه بزرگ بازو innervation:Suprascapular nerve […]