عضله سینه ای کوچک
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله تحت کتفی
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله دندانه ای قدامی


Serratus anterior muscle :

:عضله دندانه ای قدامی

Origin:Lateral aspects of ribs 1-8

مبداء:سطح خارجی دنده های ۸-۱

Insertion:Costal (rib facing) surface of the medial border of the scapula

انتها: سطح دنده ای کناره داخلی کتف

innervation: Long thoracic nerve

عصب دهی:عصب سینه ای دراز

Function: Rotates the scapula, allowing the arm to be raised over 90 degrees. It also holds the scapula against the ribcage

عملکرد:چرخش کتف، بالابردن بازو تا زاویه ۹۰ درجه. این عضله منجر به نگه داشتن کتف روی قفسه سینه می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *