تکمه سوپرا گلنوئید
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
خار کتف
۱۳۹۹/۰۸/۰۶

حفره تحت خاری


Infraspinous fossa :The part of the dorsal surface of the scapula below the spine of the scapula that gives origin to the infraspinatus muscle

حفره تحت خاری: بخشی از سطح پشتی کتف در زیر خار کتف که مبدا عضله تحت خاری می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *