تکمه اینفرا گلنوئید
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
حفره تحت خاری
۱۳۹۹/۰۸/۰۶

تکمه سوپرا گلنوئید


Supraglenoid tubercle : Is a small, rough projection superior to the glenoid cavity near the base of the coracoid process

تکمه سوپرا گلنوئید: یک برآمدگی کوچک و برجسته بالاتر از حفره گلنوئید که در نزدیکی قاعده زائده کوراکوئید قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *