۱۳۹۸/۰۱/۲۷

نردبان صماخی

Scala tympani : The inferior duct of the cochlea :نردبان صماخی محور مرکزی مخروطی شکل حلزونمجرای پایینی در حلزون
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

نردبان دهلیزی

Scala vestibule : The most superior duct of the cochlea :نردبان دهلیزی بالاترین مجرا در حلزون
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

مدیولوس

Modiolus : A conical shaped central axis in the cochlea :مدیولوس محور مرکزی مخروطی شکل حلزون
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

مجاری نیم دایره ای استخوانی

Osseous semicircular canals : Are three semicircular, interconnected tubes located in the innermost part of each ear, the inner ear. The three canals are the horizontal, […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

قسمت دهلیز گوش داخلی

Vestibular part of inner ear : The central part of the inner ear labyrinth, as used in the vestibular system :قسمت دهلیز گوش داخلی بخش مرکزی […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

حلزون

Cochlea : A part of the inner ear involved in hearing :حلزون قسمتی از گوش داخلی که مسئول شنیدن است