۱۳۹۷/۰۸/۱۹

ستیغ پس سری خارجی

External occipital crest: A median ridge on the outer surface of the occipital bone ستیغ پس سری خارجی: برآمدگی میانی بر سطح خارجی استخوان پس سری
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

خط پس سری تحتانی

Inferior nuchal line: Curved lines on the external surface of the occipital bone below the superior nuchal line which is the attachment of superior oblique capitis […]
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

خط پس گردنی فوقانی

Superior nuchal line: Curved lines on the external surface of the occipital bone below the highest nuchal line which is the attachment of the splenius capitis […]
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

بالاترین خط پس گردنی

Highest nuchal line: The upper curved lines on the external surface of the occipital bone بالاترین خط پس گردنی: بالاترین خطوط منحنی بر روی سطح خارجی […]
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

برآمدگی پس سری خارجی

External occipital protuberance: A prominence on the outer surface of the occipital bone midway between the upper border and the foramen magnum برآمدگی پس سری خارجی: […]