بالاترین خط پس گردنی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
خط پس سری تحتانی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

خط پس گردنی فوقانی

خط پس گردنی فوقانی


خط پس گردنی فوقانی


Superior nuchal line:
Curved lines on the external surface of the occipital bone below the highest nuchal line which is the attachment of the splenius capitis muscle, the trapezius muscle and the occipitalis muscle

خط پس گردنی فوقانی:

خطوط منحنی بر سطح خارجی استخوان پس سری در زیر بالاترین خط نوکال که محل اتصال عضله اسپلنیوس کپیتیس، عضله تراپزیوس و عضله اکسیپیتالیس است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *