خط پس گردنی فوقانی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
ستیغ پس سری خارجی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

خط پس سری تحتانی

خط نوکال تحتانی


خط نوکال تحتانی


Inferior nuchal line:
Curved lines on the external surface of the occipital bone below the superior nuchal line which is the attachment of superior oblique capitis muscle, posterior major rectus capitis muscle, and posterior minor rectus capitis muscle

خط پس سری تحتانی:

خطوط منحنی بر سطح خارجی استخوان پس سری در زیر خط نوکال فوقانی که محل اتصال عضله کپیتیس مایل فوقانی، عضله رکتوس کپیتیس خلفی بزرگ و عضله رکتوس کپیتیس خلفی کوچک است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *