۱۳۹۸/۰۶/۲۴

طناب خارجی

Lateral cord: Is formed from the anterior divisions of the superior and middle trunks :طناب خارجی از انشعاب قدامی تنه فوقانی تشکیل شده است
۱۳۹۸/۰۶/۰۳

طناب داخلی

Medial cord: Is formed from the anterior division of the inferior trunk :طناب داخلی از بخش انشعاب قدامی تنه تحتانی تشکیل شده است