عضله کف دستی دراز
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله خم کننده سطحی انگشتان
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله فلکسور کارپی اولناریس


Flexor carpi ulnaris muscle :

:عضله فلکسور کارپی اولناریس

Origin: Medial epicondyle of humerus

مبداء: اپی کوندیل داخلی بازو

Insertion:Pisiform, hook of the hamate, base of the fifth metacarpal bone

انتها: استخوان پیزیفرم، قلاب استخوان همیت، قاعده پنجمین استخوان متاکارپال

innervation:Ulnar nerve

عصب دهی:عصب اولنار

Function: Flexion and adduction at the wrist

عملکرد: خم کردن و نزدیک کردن در مچ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *