برجستگی رادیال
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
سطح لونیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

سر اولنا


Head of ulna :The lateral, distal end of the ulna is the head of the ulna. It articulates with the ulnar notch on the radius and with the triangular articular disc in the wrist joint

سر اولنا :قسمت خارجی انتهای دیستال اولنا است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *