عصب تحت کتفی زیرین
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
عصب آگزیلاری
۱۳۹۸/۰۶/۲۴

عصب عضلانی جلدیMusculocutaneous nerve:
This nerve arises from the lateral cord of the brachial plexus.It innervates the biceps, brachialis, and coracobrachialis muscles. It then continues past the elbow as a pure sensory nerve, the lateral antebrachial cutaneous nerve, to supply sensation to the lateral forearm.

:عصب عضلانی جلدی
این عصب از طناب خارجی شبکه بازویی منشعب می شود، عضلات بایسپس، براکیالیس و کوراکوبراکیالیس را عصب دهی می کند. سپس از آرنج به شکل عصب کاملا حسی به نام عصب جلدی ساعدی خارجی عبور کرده و حس خارج ساعد را تامین می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *