عضلات لومبریکال
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضلات بین استخوانی پشت دستی
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضلات بین استخوانی کف دستی


Palmar interosseous muscles :

:عضلات بین استخوانی کف دستی

Origin: Adjacent sides of metacarpals

مبداء: سطوح مقابل هم استخوانهای متاکارپال

Insertion:Extensor hood and base of proximal phalanges of index, middle and ring fingers

انتها: کلاهک بازکننده و قاعده بند پروگزیمال انگشتان اشاره، میانی و حلقه

innervation: : Ulnar nerve (deep branch)

عصب دهی: عصب اولنار (شاخه عمقی)

Function:Adducts the fingers

عملکرد:نزدیک کردن انگشتان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *