عصب جلدی ساعدی خارجی
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
شاخه سطحی عصب رادیال
۱۳۹۸/۰۶/۲۴

عصب بین استخوانی خلفی


Posterior interosseous nerve:
It is the continuation of the deep branch of the radial nerve, after this has crossed the supinator muscle. It descends along the interosseous membrane, anterior to the extensor pollicis longus muscle, to the back of the carpus. It supplies all the muscles on the radial side and dorsal surface of the forearm, except the anconaeus, brachioradialis, extensor carpi radialis longus

:عصب بین استخوانی خلفی
این عصب ادامه شاخه عمقی عصب رادیال است، پس ازاینکه ازعضله سوپیناتورعبور میکند. این عصب در امتداد غشای بین استخوانی، در قدام عضله بازکننده بلند شست، تا پشت استخوان های مچ دست نزول می کند. عصب دهی تمام عضلات قسمت رادیال و سطح پشتی ساعد به جز عضلات آنکونئوس، براکیورادیالیس، اکستنسور کارپی رادیالیس لونگوس را بر عهده دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *