عضله سه سر بازویی
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله فلکسور کارپی رادیالیس
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله درون گرداننده گرد


Pronator teres muscle :

:عضله درون گرداننده گرد

Origin: Medial epicondyle of the humerus, and coronoid process of the ulna

مبداء: اپی کوندیل داخلی بازو و زائده کورونوئید اولنا

Insertion:Mid-shaft of the radius (pronator tubercle)

انتها:وسط تنه رادیوس (تکمه پروناتور)

innervation: Median nerve

عصب دهی: عصب مدین

Function: Pronation of the forearm

عملکرد: پرونیشن ساعد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *