ستیغ سوپیناتور
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
سطح لونیت
۱۳۹۹/۰۸/۰۶

زائده استیلوئید رادیوس


Radial styloid process : Is a projection of bone on the lateral surface of the distal radius bone

زائده استیلوئید رادیوس: یک برجستگی استخوانی در سطح خارجی انتهای دیستال استخوان رادیوس است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *