سطح قدامی کتف
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
بریدگی فوق کتفی
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

فرورفتگی تحت کتفی


Subscapular fossa : The concave depression located on the anterior surface of the scapula bone

فرورفتگی تحت کتفی: فرورفتگی مقعری که در سطح قدامی استخوان کتف قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *