مفصل رادیواولنار دیستال
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
مفصل رادیوکارپال (مفصل مچ دست)
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

کمپلکس فیبری غضروفی مثلثی


Triangular fibrocartilage complex:
Is a cartilage structure located on the ulnar side of the wrist that, cushions and supports the small carpal bones in the wrist

:کمپلکس فیبری غضروفی مثلثی
یک ساختار غضروفی است که درسمت اولنار مچ قرار دارد و استخوان های کوچک کارپال را در مچ دست حمایت می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *