عصب عضلانی جلدی
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
عصب جلدی ساعدی خارجی
۱۳۹۸/۰۶/۲۴

عصب آگزیلاریAxillary nerve:
Is a nerve, that originates from the brachial plexus at the level of the axilla and carries nerve fibers from C5 and C6. The axillary nerve travels through the quadrangular space with the posterior circumflex humeral artery and vein and supplies three muscles in the arm: deltoid, triceps (long head) and teres minor.

:عصب آگزیلاری
عصبی است که از شبکه بازویی در سطح آگزیلاجدا می شود و حاوی رشته های عصبی پنجم و ششم گردنی است
عصب آگزیلاری از طریق فضای چهارگوش همراه با شریان و ورید سیرکومفلکس هومرال خلفی عبور می کند و به سه عضله بازو عصب میدهد: دلتوئید ، سه سربازویی (سر بلند) و گرد کوچک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *