۱۳۹۹/۰۸/۲۹

ریشه خلفی (پشتی یا حسی) نخاع

Posterior (dorsal or sensory) root: The Posterior projection of the spinal cord that composed of axons of sensory neurons ریشه خلفی (پشتی یا حسی) : برآمدگی […]
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

لایه داخلی عنکبوتیه

Internal layer of arachnoid: Is the inner layer of arachnoid :لایه داخلی عنکبوتیه لایه داخلی عنکبوتیه می باشد
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

ریشه های بخش توراسیک

Roots in thoracic region: Roots of spinal cord that exists the intervertebral foramen in angular pathway :ریشه های بخش توراسیک ریشه های طناب نخاعی که سوراخ […]
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

ریشه های بخش گردنی

Roots in cervical region: Roots of spinal cord that exists the intervertebral foramen in horizontal pathway :ریشه های بخش گردنی ریشه های طنای نخاعی که سوراخ […]
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

نرم شامه

Pia matter: Is one of the three meninges :نرم شامه یکی از سه لایه مننژ
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

عنکبوتیه

Arachnoid: Is one of the three meninges :عنکبوتیه یکی از سه لایه مننژ می باشد