شاخه پالمارعمقی شریان اولنار
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
قوس پالمار عمقی
۱۳۹۸/۱۰/۱۵

شریان های انگشتی کف دستی مشترک


Common palmar digital arteries:
Arise from the convexity of the superficial palmar arch and proceed distally on the second, third, and fourth lumbricales muscles

:شریان های انگشتی کف دستی مشترک
از تحدب قوس پالمار سطحی جدا می شود و از روی عضلات لومبریکال دوم، سوم و چهارم به سمت پایین حرکت می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *