رباط اولنار طرفی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
کمپلکس فیبری غضروفی مثلثی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

مفصل رادیواولنار دیستالDistal radioulnar joint:
Is an articulation between the ulnar notch of the radius bone, and the ulnar head. This joint is classified as pivot joints, responsible for pronation and supination of the forearm

:مفصل رادیواولنار دیستال
مفصلی است که بین بریدگی اولنار استخوان رادیوس و سر اولنا قرار دارد. این مفصل از نوع محوری می باشد و مسئول پروناسیون و سوپیناسیون ساعد است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *