عضلات بین استخوانی کف دستی
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
طناب خارجی
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضلات بین استخوانی پشت دستی


Dorsal interosseous muscles :

:عضلات بین استخوانی پشت دستی

Origin:Sides of metacarpals

مبداء:سطوح استخوانهای متاکارپال

Insertion:Extensor hoods of the thumb, index, ring and little fingers and the proximal phalanx of thumb

انتها: کلاهکهای بازکننده انگشتان شست، اشاره، حلقه و کوچک و بند پروگزیمال انگشت شست

innervation: Ulnar nerve (deep branch)

عصب دهی: عصب اولنار (شاخه عمقی)

Function: Abduct the fingers

عملکرد:دور کردن انگشتان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *