شریان بیضه ای
۱۳۹۹/۰۲/۲۶
بولب پنیس
۱۳۹۹/۰۲/۲۶

مجرای انزالی


Ejaculatory duct :

Is formed by the union of the vas deferens with the duct of the seminal vesicle. They pass through the prostate, and open into the urethra at the seminal colliculus

:مجرای انزالی

از اتصال مجرای دفران با مجرای سمینال وزیکل ایجاد می شود. این مجرا از درون پروستات عبور کرده و به داخل میزراه در برجستگی منوی باز می شوداز اتصال مجرای دفران با مجرای سمینال وزیکل ایجاد می شود. این مجرا از درون پروستات عبور کرده و به داخل میزراه در برجستگی منوی باز می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *