شریان گوشی خلفی
۱۳۹۸/۰۲/۱۸
شریان لبی تحتانی
۱۳۹۸/۰۲/۱۸

شریان صورتی




Facial artery:
Is one of the branches of the external carotid artery and originates from external carotid artery a little above the level of the lingual artery

:شریان صورتی

شاخه ای از شریان کاروتید خارجی است و از شریان کاروتید خارجی کمی بالاتر از سطح شریان زبانی منشا می گیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *